Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
ve smyslu čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

 1.  Totožnost a kontaktní údaje správce

 • Základní umělecká škola Dětský sbor Brno, v.o.s.
 • se sídlem Mikulovská 4222/9, 628 00 Brno
 • IČO: 26269180
 • tel: +420 721 331 110
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • ID datové schránky: n37ckyj

 2.  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 • Bc. Aleš Felner
 • tel: +420 773 317 198 
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 3.  Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování 

Správce zpracovává osobní údaje žáků školy a jejich zákonných zástupců pro účely zajištění výuky dle Školského zákona a pro činnosti s výukou související. Dále správce zpracovává osobní údaje zaměstnanců pro účel plnění pracovněprávních smluv a osobní údaje smluvních dodavatelů/poskytovatelů služeb pro účely plnění jednotlivých smluvních vztahů. Dále správce zpracovává osobní údaje na základě právních předpisů v oblasti účetnictví a archivuje osobní údaje podle zákona o archivnictví.

 4.  Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

Oprávněným zájmem správce je prezentace jeho vlastní činnosti a zajištění řádného chodu školy a dostatečné úrovně kvality výuky.

 5.  Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Správce může osobní údaje předat příjemcům při plnění povinnosti podle zvláštního právního předpisu. Osobní údaje žáků mohou být předány například pořadatelům talentových soutěží, osobní údaje zaměstnanců mohou být předány zpracovateli (např. účetní firmě).

 6.  Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci v případech souvisejících s účastí žáků na mezinárodních soutěžích, přehlídkách a festivalech.

 7.  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou pro plnění účelu.

 8.  Poučení o právech subjektů údajů

 • Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým  osobním údajům.
 • Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.
 • Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.
 • Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 9.  Upozornění, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

Poskytnutí osobních údajů za účelem studia je vyžadováno právními předpisy. Správce může požádat subjekt údajů nebo jeho zákonného zástupce o souhlas se zpracováním osobních údajů pro taková zpracování, která jsou nad rámec požadavků právních předpisů, ale která souvisejí s vyučováním. Souhlas může být kdykoliv odvolán.

 10.  Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilovaní

Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování